Navigation (documentations):


17/2 (1626-05-18b)

Title of the document: 
Inventari dels llibres de cant que se sont trobats en una caxa que estava en la casa hont es mort lo senyor Joan Pujol, mestre de cant de la Seu, las quals son propis de la Iglesia
Document's source: 
Arxiu Capitular de Barcelona. Llibre d'Inventaris, 1498-1734, fols. 261-265.
Location/s related to Document: 
Type of document: 
Number of book-related items in this document: 
30
Type of owner of books or of people mentioned in Document (OLD): 
Musician owner of books or mentioned in document: 
Comments: 

This inventory was published by Higini Anglès in his Johannis Pujol. Opera Omnia, vol. 1 (Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1926), pp. ix.

Submission’s author: 

Items in the document

Item ID Description Composers mentioned in this item
17/2 (1626) [01] Primo: Un tomo de full de forma major, ab cubertes de cartró forrades de pregamí, intitulats Joannis Navarri, hispalensis. Navarro, Juan
17/2 (1626) [02] Item altre libre de consemblants cubertes, intitulats Missarum decem liber primus Rochi Rodij, civitatis Parensis Rodio, Rocco
17/2 (1626) [03] Item altre tomo ab consemblants cubertes, intitulats Magnificat omnium tonorum cum quatuor vocibus Christofori Moralis, hispani. Morales, Cristóbal de
17/2 (1626) [04] Item altre llibre ab consemblants cubertes, intitulats Thomae Ludovici a Victoria, abulensis, hymni totius anni. Victoria, Tomás Luis de
17/2 (1626) [05] Item altra tomo o llibre consemblant intitulat Thomae Ludovici de Victoria, abulensis, missae quatuor, etc. Victoria, Tomás Luis de
17/2 (1626) [06] Item un tomo in folio ab flochs encarnats, intitulats, partitura Lamentationum Hieremiae profetae de Antonio Mogavero. Mogavero, Antonio
17/2 (1626) [07-12] Item sis librets ab cubertes de pregamí ab flochs encarnats intitulats Llamentationes Hieremiae profetae.
17/2 (1626) [13-22] Item dos libres in folio ab cubertes de cartró forrats de cuyro vermell ab tres fills de or, intitulats Thomae Ludovici de Victoria, abulensis, missae, magnificat, etc., y vuyt llibrets guarnits de la matexa manera intitulats com los propdits. Victoria, Tomás Luis de
17/2 (1626) [23] Item un tomo de forma mayor ab cubertes de cartró vellas y un poch maltractat, intitulats Misarum liber secundus Francisci Guerrery in alma Ecclessia hispalensi, stampat en Roma. Guerrero, Francisco
17/2 (1626) [24] Item altre libre de forma major ab cubertes de cartró forrat de pregamí blanch, intitulats Thomae Ludovici de Victoria que comensa en la pagina primera dominica in ramis palmarum. Victoria, Tomás Luis de
17/2 (1626) [25] Item un tomo in folio mayor, stampat, ab cubertes de cartró, intitulats Joannis Petri Aloysii prenestini, missarum liber secundus. Palestrina, Giovanni Pierluigi da
17/2 (1626) [26-30] Item sinch librets usats ab motets de l'advent que ls feu [Joan Pau Pujol] en temps que estave en Tarragona. Pujol, Joan Pau
Last modified: Emilio Ros-Fábregas - 09 Sep 2019

How to cite

Andrea Puentes-Blanco, "17/2 (1626-05-18b)", Books of Hispanic Polyphony, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 24 Oct 2021), https://hispanicpolyphony.eu/node/20020