Navigation (documentations):


17/2 (1626-05-18a)

Title of the document: 
Inventari o memorial dels libres quel señor mestre Joan Pujol ha scrit per al servey de la Isglesia de Barcelona, mentres y en lo temps ha servit de mestre en dita Isglesia.
Document's source: 
Arxiu Capitular de Barcelona. Llibre d'Inventaris 1498-1734, ff. 261-265
Location/s related to Document: 
Type of document: 
Number of book-related items in this document: 
54
Type of owner of books or of people mentioned in Document (OLD): 
Musician owner of books or mentioned in document: 
Composers cited in music inventories: 
Comments: 

This inventory was published by Higini Anglès in his Johannis Pujol. Opera Omnia, vol. 1 (Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1926), pp. ix-x. The inventory was published for the first time by José Mas in the newspaper El Correo Catalán, 22 and 24 September 1919.

Submission’s author: 

Items in the document

Item ID Description Composers mentioned in this item
17/2 (1626-05-18) [01] Primo un tono in folio ab cubertas de cartró, en lo qual estan scrites unes completes de octavo y altres de sisé to, etc. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [02] Item altre tomo in folio ab cubertes de pregamí hont son continuada la Passió de diumenge de rams y la del divendres sanct. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [03] Item altre tomo in folio ab cubertes de pregamí intitulats les misses del advent y coresma, etc. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [04] Item altre tomo de misses de advent y Quaresma, lo qual havia fet ultimament. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [05] Item altre tomo en forma mayor, ab cubertes de cartró intitulat In festo Concepcionis beatae Mariae ad vesperas, etc. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [06] Item altre tomo in folio intitulat In primis et secundis vesperis Sancti Georgii. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [07] Item altre llibre de forma mayor ab cubertes de cartró intitulat de Vespras de Santa Eularia y a la darreria está lo hymne Jesu, corona virginum y lo hymne de Vexilla, etc. y de Crux, etc. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [08-15] Item vuyt llibres de paper comu, scrits de ma de mossén Vergés per al servey de la esglesia, en los quals estan continuats motets a dos cors, ço es, salmps y magnificats, etc. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [16-23] Item vuyt coderns en paper, hont son les quatre Antifonas de Nostra Senyora, a dos cors, de completes. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [24] Item un llibre de partitura per al orga de les matexes coses. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [25-32] Item altres 8 coderns de la Missa a dos cors del octau to. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [33-40] Item vuyt llibres in folio, ab cubertes de pregamí, en los quals hi ha dos misses y lo Benedictus de laudes a dos cors. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [41] Item uns quaderns en paper in folio hont son les llamentations de la semmana sancta. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [42] Item vint y quatre mixs fulls en los quals hi ha tres motets a dos cors, la un es Domine quis habitavit, etc. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [43-50] Item vuyt codernets ab la ensalada del Santissim Sagrament. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [51] Item un plech de vilansicos que son 30 del sanctissim Sagrament. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [52] Item vint y set vilansicos de Nativitat, los quals dos partits prop-dits estan designats llargament en un memorial scrit en lo present inventari signat de lletra A. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [53] Item j. plech de motets que son 120, també continuats en dit memorial. Pujol, Joan Pau
17/2 (1626-05-18) [54] Item altre plech de vilansicos que son 32 de Navidat al servey de la isglesia. Pujol, Joan Pau
Last modified: Emilio Ros-Fábregas - 24 Jan 2019

How to cite

Andrea Puentes-Blanco, "17/2 (1626-05-18a)", Books of Hispanic Polyphony, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 17 Oct 2021), https://hispanicpolyphony.eu/node/20033